Image

Pozwolenie kody odpadów

P. Kod i rodzaj odpadu
1 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
2 02 02 99 Inne niewymienione odpady
3 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
4 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
5 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
6 08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
7 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
8 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
9 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
10 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
11 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
12 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
13 09 01 99 Inne niewymienione odpady
14 12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
15 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
16 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
17 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
18 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
19 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
20 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
21 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
22 13 08 02* Inne emulsje
23 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
24 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
25 15 01 03 Opakowania z drewna
26 15 01 04 Opakowania z metali
27 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
28 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
29 15 01 07 Opakowania ze szkła
30 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
31 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
32 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
33 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
34 16 01 19 Tworzywa sztuczne
35 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
36 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
37 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
38 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
39 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
40 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
41 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
42 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
43 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
44 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
45 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
46 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
47 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
48 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
49 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
50 17 02 03 Tworzywa sztuczne
51 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
52 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
53 17 03 03* Smoła i produkty smołowe
54 17 03 80 Odpadowa papa
55 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
56 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
57 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
58 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
59 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
60 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
61 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
62 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
63 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
64 18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
65 18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
66 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
67 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
68 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
69 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
70 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
71 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
72 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
73 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
74 19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
75 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
76 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
77 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
78 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
79 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
80 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Odbieramy także KAT I , KAT II i KAT III